ATATÜRKÜN VATAN VE MİLLET SEVGİSİ

Vatan ve millet sevgisi, Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerinin başında gelir. Kurtuluş Savaşı'na önderlik etmesinde bu özellikleri etken olmuştur. Sakarya Mey­dan Muharebesi'nde " Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk edilemez-" (1) diyen Atatürk, vatan sevgisini en güzel biçimde dile getirmiştir.

Atatürk, çok sevdiği vatanı ve milleti uğruna gerektiğinde canını dahi feda et­mekten kaçınmamıştır. Trablusgarp ve Çanakkale savaşları ile Sakarya Meydan Muharebesi'nde hayatını hiçe sayarak en ön saflarda vuruşması, onun vatan ve mil­let sevgisi ile dolu olduğunu gösterir.

Atatürk, milleti için yaptıklarım asla yeterli görmemiştir. Yurdumuzu dünyanın en gelişmiş, en uygar ülkeleri seviyesine çıkarmak için çalışmış, hayatı boyunca bu inancı hiç sarsılmamıştır.

Mustafa Kemal; fedakâr, kalbi millet ve memleket sevgisiyle dolu, sorumluluk duygusu Güçlü. Saglam karakterlı bağımsızlık   ve hürriyet  âşığıydı. Ay­nı zamanda bütün insanlığı seven, herkesin iyiliğini isteyen bir liderdi. Bu nitelik­leri onun idealist bir insan olduğunu gösterir. Onun düşünce ve görüşleri gerçekçi idi.

En büyük ideali, ulusal sınırlarımız içinde millî birlik duygusuyla kenetlenmiş, uygar ve gelişmiş bir toplum meydana getirmekti. Bir konuşmasında şöyle diyordu: "Memleket, kesinlikle çağdaş, uygar ve yenilenmiş olacaktır. Bitim için bit, ha­yat davasıdır." (2) Uygarlık yolunda yürümek ve başarmak onun vazgeçilmez ama­cıydı.

Atatürk, ideallerini gerçekleştirmek için çok çalışmıştır. Başta bağımsızlık ol­mak üzere, Türk milletine kazandırdığı değerler, modern Türkiye'nin temelini oluş-"tfnıuştur. "Yurtta banş, dünyada tıarış." ilkesini hayata geçirmiş, kardeşçe bir ^sanlık hayatı kurmak için dünya barışına katkıda bulunmuştur.

Atatürk, mantıldı ve gerçekçi bir insandı. Bu nedenle her zaman akıl ve bilime nem vermiştir. "Türk milletinin yürümekte olduğu ilerleme ve medeniyet yolun-

*•> etinde ve kafasında tuttuğu meş'ale müspet ilimdir."(3) sözüyle hayalci olma-Şuıı; akla, bilime ve gerçeğe bağlı olduğunu vurgulamıştır. Onun gerçekleştirdiği ut*in inkılâpların temelinde mantık ve akılcılık vardır.

Atatürk'ün belirgin özelliklerinden biri de yaratıcı hir dı'işjyntv-yp sahip olması-|.1y- Kurtuluş Savaşı sırasında dağınık olan millî güçleri bir araya getirmesi, düzen­dir ordu kurması, Başkumandan Meydan Muharebesi'ne büyük bîr gizlilik içinde lanarak düşmanın beklemediği anda taarruza geçmesi ve bu savaşta uyguladı

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !